Algemene voorwaarden Bestuursrechtelijk Adviesbureau Considerans

 

1

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

b. opdrachtnemer: Bestuursrechtelijk Adviesbureau Considerans;

c. partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer;

d. opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

 

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing, indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.7 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3

Offerte

3.1 Een door opdrachtnemer gedane offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een dergelijke termijn is gesteld, is opdrachtnemer slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan door opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 

4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst, uitvoeringstermijn, wijziging van de overeenkomst, prijsverhoging
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer is ontvangen of zoveel eerder partijen feitelijk beginnen met uitvoering van de overeenkomst.
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor  bepaald tijd is aangegaan of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering onbetwistbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, bescheiden, dan wel andere materialen aan opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd pas in op het moment dat opdrachtgever deze verplichting geheel is nagekomen.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4.5 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen en/of prijzen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.6

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer

-    alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

-    indien bedongen is dat de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 
5 Verplichting van opdrachtgever
5.1 Indien voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert op locatie bij opdrachtgever dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.3 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.5 De extra kosten en honoraria die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

6 Uitvoering van de opdracht
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
6.2 Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407, tweede lid en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten dan waartoe de opdracht werd verstrekt en aan opdrachtgever in rekening brengen, als opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.

 

7 Overmacht
7.1

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8 Honorarium
8.1 Tenzij de offerte uitdrukkelijk anders bepaald, is het honorarium van opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
8.2 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 

9 Betaling en incassokosten
9.1 Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
9.2 In het geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van opdrachtnemer, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
9.3 Opdrachtnemer kan van opdrachtgever een vooruitbetaling verlangen. Een vooruitbetaling wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
9.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.5 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.7 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

10 Vertrouwelijkheid
10.1 Opdrachtnemer zal alle informatie van of over opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat deze geheim moeten blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van opdrachtgever ter kennis van derden brengen.
10.2 Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van opdrachtnemer geheim houden.
10.3 Tenzij opdrachtnemer daartoe schriftelijk toestemming geeft, mag opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van opdrachtnemer voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.
10.4 Als opdrachtgever of opdrachtnemer een derde betrekt bij de opdracht dan leggen zij deze derde de verplichting van dit artikel op.

 

11 Intellectueel eigendom
11.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.3 Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, bescheiden, modellen, documenten en dergelijke die de opdrachtnemer hem verstrekt, slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

12 Klachten
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
13.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid en deskundigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht.
13.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van zegge tienduizend euro (€ 10.000,--), dan wel- indien hoger en voorzover van toepassing - het bedrag dat op grond van een door opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst terzake wordt uitgekeerd.
13.6 Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
13.7 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
13.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door opdrachtgever of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever.
13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen).
13.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.
13.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
13.12 De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

14  Vrijwaring
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

15 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst
15.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. In dat geval is opdrachtgever tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
15.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.4 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
15.5 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
15.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
15.7 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand. In dat geval behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
15.8 Partijen kunnen een overeenkomst, die is aangegaan voor bepaalde tijd voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt worden.
15.9 Indien de overeenkomst door opdrachtgever is opgezegd vanwege een oorzaak die opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de hierdoor veroorzaakte schade.
15.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 

16 Toepasselijk recht, mediationbeding en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
16.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
16.3 Indien partijen met mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil dan zal dit op verzoek van de meest gerede partij dit geschil beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

17 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden
17.1 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van opdrachtnemer en worden tevens door opdrachtnemer bij de offerte aan opdrachtgever ter kennisneming toegezonden.
17.2 Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals die golden ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.