Curriculum vitae mr. K.M. (Karin) van Veldhoven-Westra

 

Personalia  
Naam: mr. K.M. (Karin) van Veldhoven-Westra
Geboortedatum: 27 mei 1972
   
Opleidingen/cursussen  
1997 - heden:

PAO-cursussen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, de bezwarenprocedure, ambtenarenrecht, gezondheidsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, contractenrecht,

intellectuele eigendom en pleit-  en adviesvaardigheden

 

1990 - 1996:

 

Universiteit Leiden

Nederlands recht, afstudeerrichtingen Civiel- en Staats- en bestuursrecht

 

1984 - 1990:

Fioretticollege te Lisse

Gymnasium β

   
Werkervaring  
2008 - heden: Eigenaar van Bestuursrechtelijk Adviesbureau Considerans

Opdrachten:

- voorzitter/lid van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de Universiteit Leiden (vanaf 2009, lopend)

- vakredacteur voor de Module Algemeen bestuursrecht van Kluwer (2009 - 2010)

- het (mede-)organiseren van het congres 15 jaar Awb en het (mede)-samenstellen van een congresbundel hiervoor bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (2009 - 2010)

- het bijstaan van een medewerkster in de mediation tussen haar en haar werkgever (2009)

- het (mede-)ontwikkelen van een minor Law and Public Administration bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (2009)

- het actualiseren van de standaardcorrespondentie van de afdeling Personeel & Organisatie van de Koninklijke Bibliotheek (2009)

- het verzorgen van werkgroepen voor het tweedejaarsvak Staats- en bestuursrecht van de Bachelor-opleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (2009)

 

2002 - 2009:

Senior jurist bij het Bestuursbureau, afdeling Juridische Zaken van de Universiteit Leiden                                    

Werkzaamheden: secretaris/lid van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, vertegenwoordiging van het College van Bestuur bij de rechtbank,

de Centrale Raad van Beroep, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van  Beroep voor het Hoger Onderwijs

(ambtenaren- en studentenzaken), opstellen van reglementen, advisering op het terrein van het hoger onderwijsrecht, ambtenarenrecht,

algemeen bestuursrecht, civiel recht en intellectuele eigendom

 

2002:

Universitair docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht van de Universiteit Leiden

Werkzaamheden: verrichten van onderzoek (evaluatie van de bestuursrechtelijke aspecten van de Mededingingswet)

 

2001 - 2002:

Beleidsmedewerker bij de sector Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Juridische Zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Werkzaamheden: dienstverlening aan en belangenbehartiging van gemeenten op het gebied van het gemeenterecht, algemeen bestuursrecht,

de APV en subsidies

 

2001:

Onderzoeker bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht van de Universiteit Leiden

Werkzaamheden: verrichten van onderzoek (evaluatie van de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht)

 

1999 - 2001:

Jurist bij de directie Bouwen en Monumentenzorg, afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag

Werkzaamheden: vertegenwoordiging van de gemeente bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, de rechtbank en

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaken op het gebied van de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening),

opstellen van bestemmingsplannen

 

1999:

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Oegstgeest

Werkzaamheden: opstellen van bestemmingsplannen, vertegenwoordiging van de gemeente bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften

(zaken op het gebied van de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

 

1998 - 1999:

Jurist bij de sector Wonen en Werken, Bedrijfsbureau van het Stadsdeel Amsterdam-Noord

Werkzaamheden: vertegenwoordiging van de gemeente bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, de rechtbank en

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaken op het gebied van de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en

de Wet milieubeheer), advisering bij vergunningverlening op het gebied van het bouw- en woningtoezicht en milieu, opstellen en

begeleiden van contracten, juridische begeleiding van bestemmingsplanprocedures

 

1997 - 1998:

Stafjurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Werkzaamheden: voorbereiding van de behandeling ter zitting van milieurechtelijke geschillen aan de hand van regelgeving, jurisprudentie en

literatuur, in dat kader opstellen van notities, griffier tijdens zittingen, deelname aan de raadkamer en opstellen van concept-uitspraken

 

1995 - 1997:

Juridisch medewerker bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Werkzaamheden: dienstverlening aan en belangenbehartiging van marktkooplieden onder andere in bezwaar- en beroepsprocedures en

door middel van voorlichting

 

Nevenactiviteiten  
2002: Annotator Jurisprudentie voor Gemeenten
2002: Lid Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Zoetermeer
2001 - 2002: Lid redactie Praktijkboek Subsidierecht
2001 - 2002:

Verzorgen van cursussen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, de bezwarenprocedure, het subsidierecht en

de bestuursrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht

1993 - 1994:

Medewerker en hoofd afdeling Belastingen van de Leidse Rechtswinkel

 

Publicaties  
W. den Ouden en K.M. Westra, Gemeentelijke subsidies en de Awb, Gst. 2002 (7156), pp. 25-32
K.M. Westra en W. den Ouden, Algemeen bestuursrecht 2001, Subsidies, Boom: Den Haag 2001, pp. 1-216